Cessna C-150 Zlín Z-37 A

Obchodní podmínky

Platnost od 1. 1. 2010 do odvolání.

Obchodní podmínky pro letecké práce

 1. Společnost GES-AIR, s.r.o. poskytuje služby v rámci svých oprávnění a platných povolení.
 2. Objednávky přijímáme písemně (poštou, faxem), telefonicky a nebo elektronickou poštou (e-mail) na adrese ges-air@ges-air.cz.
 3. Zákazník GES-AIR, s.r.o. je povinen při objednání služeb uvést přesnou adresu pro zasílání korespondence, adresu místa plnění zakázky. Firma je dále povinna uvádět svůj přesný název, IČ, DIČ (zahraniční zákazník uvádí číslo registrace VAT), e-mail, telefonní a faxové číslo a bankovní spojení.
 4. Každou akceptovanou objednávku potvrdíme písemně, elektronicky nebo telefonicky.
 5. Termíny plnění objednávek jsou závislé na naší volné kapacitě techniky a personálu, na povětrnostních podmínkách, počasí a dodávkách materiálu, určeného k aplikaci. Materiál si dodává zásadně zákazník sám a zodpovídá za jeho kvalitu, množství a  technické vlastnosti. Materiál neskladujeme ani nedodáváme. Způsob a množství jednotlivých dodávek je vždy specifikován ve smlouvě nebo nabídce, kterou se zákazníkem písemně odsouhlasíme.
 6. Úhrada za služby je buď v hotovosti při zahájení prací (před vzletem) nebo bezhotovostním způsobem na základě vystavené faktury. Při bezhotovostní platbě musí zákazník uhradit fakturovanou částku v požadovaném termínu. Rozhodující je den připsání částky na náš účet. Při nedodržení požadovaného termínu úhrady účtujeme smluvní pokutu za pozdní platbu ve výši 0,15 % z dlužné částky za každý den prodlení platby. Pozdní úhrada může mít za následek mimo jiné pozastavení sjednaných prací. V tomto případě neneseme jakoukoli odpovědnost vůči zákazníkovi nebo třetím osobám za následky, spojené se zpožděním dodávek z důvodu nedodržení požadovaného termínu úhrady.
 7. U nových zákazníků a v některých dalších případech si vyhrazujeme právo žádat platbu za zakázku předem. V takovém případě vystavíme zálohovou fakturu. V případě neobdržení dohodnuté splatnosti bez uvedení důvodu ze strany zákazníka jsme oprávněni objednávku zrušit.
 8. Vystavením objednávky nebo podpisem obchodní smlouvy na dodávky služeb vyslovuje zákazník svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami. Případné výhrady je nutno uvést jasně, zřetelně a písemně před uskutečněním objednávky a projednat s námi.
 9. Reklamace služeb se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše v platném znění.
 10. Sdělením svých osobních údajů telefonicky, písemně nebo osobně souhlasí zákazník s jejich zařazením do databáze společnosti GES-AIR, s.r.o. a s jejich následným použitím pro marketingové účely, tj. nabízení služeb, včetně zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to na dobu do odvolání souhlasu. GES-AIR, s.r.o. se zavazuje neposkytovat tyto údaje žádnému dalšímu subjektu a zacházet se všemi poskytnutými údaji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Zákazník bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, a že svůj souhlas může kdykoli telefonicky, písemně nebo elektronickou cestou odvolat.

Obchodní podmínky pro vyhlídkové lety

 1. Objednávky přijímáme telefonicky, mailem nebo faxem nejméně 7 dnů před plánovaným vyhlídkovým letem vrtulníkem. Ve výjimečných případech je možno dohodnout let telefonicky i pouze tři hodiny předem.
 2. Objednávka musí obsahovat veškeré údaje o zákazníkovi (sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení). Platba u právnických osob probíhá dle dohody na fakturu, nebo zálohovou fakturu. Platba od fyzických osob probíhá v hotovosti na místě startu před zahájením letu a zákazník je povinen prokázat totožnost OP nebo cestovním pasem.
 3. Vrtulník startuje z letiště v Plasích. V případě přání zákazníka přiletíme i na jiná letiště. Zákazník hradí cenu přeletů. Přistání a starty na jiných plochách, než jsou letiště, se řídí zvláštními pravidly a je potřeba toto dohodnout při objednání letu.
 4. V případě vyhlídkových letů je zákazník povinen dostavit se na místo startu nejméně 20 minut před plánovaným odletem. Děti ve věku 3 – 5 let se mohou účastnit letu jen v doprovodu osoby starší 18 let, která plně zodpovídá za jejich chování na letišti i palubě letadla. Ostatní osoby ve věku do 18 let se mohou účastnit letu jen se souhlasem dospělých osob.
 5. Je zakázáno vstupovat na palubu letadla se zbraněmi, střelivem, výbušninami a jinými nebezpečnými předměty a látkami.
 6. Všechny osoby zákazníka jsou povinny řídit se instrukcemi pilota a to po celou dobu pohybu na letišti, při nastupování, během letu a opuštění vrtulníku. Během letu jsou povinny být připoutány bezpečnostními pásy.
 7. Pilot je oprávněn nevpustit na palubu osoby pod vlivem alkoholu, drog a jiných návykových látek. Na palubě vrtulníku platí zákaz kouření.
 8. V případě porušení bezpečnostních pravidel ze strany zákazníka má pilot plné právo let přerušit a vrátit se na přistání.
GES-AIR s.r.o. - letecká škola, vyhlídkové lety
UŽITEČNÉ ODKAZY

Úřad pro civilní letectví ČR
Řízení letového provozu ČR
Ústav leteckého zdravotnictví Praha
Letiště Plasy
Aeroweb – server pro piloty

© 2007–2020 GES-AIR, s.r.o.  |   webmaster@ges.cz   |