Cessna C-150 Zlín Z-37 A

Politika kvality

Předmětem činnosti obchodní firmy GES-AIR, s.r.o jsou letecké práce v zemědělství a lesnictví. Management společnosti přijal odpovědnost za neustálé zvyšování kvality dodávaných služeb a touto schválenou politikou kvality a environmentu se zavazuje k plnění následujících skutečností:

1.  VZTAH K ZÁKAZNÍKOVI A K PRODUKTU

 • Jsme a vždy budeme společností, orientující se na potřeby našich zákazníků.
 • Cílem všech našich činností je vždy 100% splnění všech požadavků zákazníka na kvalitní dodávky prací a ochranu životního prostředí.
 • Naše služby poskytujeme co nejkvalitněji a nejrychleji k plnému uspokojení zákazníků.

2.  VZTAH KE SPOLEČNOSTI A PŘÍSTUPŮM      ZAKLÁDAJÍCÍM SE NA FAKTECH

 • Všechny naše činnosti jsou poskytovány v souladu s příslušnými požadavky právních předpisů a jinými požadavky, ke kterým se společnost GES-AIR, s.r.o. zavázala a které se vztahují k jejím environmentálním aspektům.
 • Vedení společnosti se zavazuje plánovat, realizovat a rozvíjet systém kvality pravidelných hodnocením dosažených výsledků, vyhodnocovat veškeré činnosti a procesy na základně sběru a analýzy údajů.

3.  VZTAH K ZAMĚSTNANCŮM

 • Každý náš zaměstnanec si je vědom významu kvality a nutnosti uvědomělého přístupu k ochraně životního prostředí pro trvalý rozvoj společnosti. Zná svoji odpovědnost a postavení v integrovaném systému managementu.
 • Kvalitní a odpovědná práce každého zaměstnance je zárukou úspěchu společnosti.
 • Všichni naši zaměstnanci jsou a zůstávají díky komplexnímu zapracování, kontinuálnímu vzdělávání a podpoře vedení nositeli výkonnosti naší společnosti.

4.  VZTAH K DODAVATELŮM

 • Všichni naši dodavatelé, jsou schopni dodávat přesně podle našich potřeb, specifikací a požadavků legislativy.
 • Spolupracujeme jen s kvalitními dodavateli, kteří vyhoví podmínkám výběru a jsou hodnoceni jako nejlepší.
 • Všichni naši dodavatelé jsou seznámeni a dodržují naši Politiku kvality a environmentu a námi stanovené podmínky týkající se ochrany životního prostředí a zajišťování kvality při na námi realizovaných zakázkách.

5.  SYSTÉMOVÝ A PROCESNÍ PŘÍSTUP

 • Vedení společnosti se zavazuje pravidelně ověřovat funkčnost zavedeného integrovaného systému managementu.
 • Veškeré výstupy z procesů (jak v oblasti kvality, tak i ochrany životního prostředí) jsou monitorovány pro zajištění kvalitních vstupů do navazujících procesů.
 • Společnost zabezpečuje nutnou podporu pro zajištění činnosti všech procesů, jejich měření, monitorování a analyzování, aby bylo dosahováno plánovaných výsledků a neustálého zlepšování.

6.  VZTAH K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 • Nejvýznamějšími environmnetálními aspekty vyplývajícími z činnosti společnosti jsou aplikace látek a přípravků na ochranu rostlin, spotřeba pohonných hmot a eventuální nebezpečí havárie spojené s únikem látek závadných vodám při poruše letounů a vrtulníků v terénu. K minimalizaci těchto havárií máme zavedený systém preventivní údržby a neustále investujeme do obnovy strojního parku.
 • Environmentální profil společnosti je pravidelně přezkoumáván a zlepšován a z výsledku jsou stanoveny nové cíle, cílové hodnoty a programy.
 • Hlavním cílem v oblasti ochrany životního prostředí je 100% dodržování legislativních požadavků, minimalizace eventuálních havárií a jejich dopadů vůči životnímu prostředí zajištěním účinné prevence a rychlé a správné reakce na vzniklé nehody či havárie.
 • Zavazujeme se k prevenci (předcházení) znečišťování životního prostředí.

7.  NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ

 • Touto schválenou a vyhlášenou Politikou kvality a environmentu se zavazujeme neustále zefektivňovat zavedený systém integrovaného managementu.
 • Změny v organizaci a řízení jsou směřovány ke zlepšení kvality prováděných prací a environmentálního profilu společnosti. Zlepšování kvality a péči o životní prostředí chápeme jako stálý a systematický proces.

V Plzni dne 5. července 2013

GES-AIR s.r.o. - letecká škola, vyhlídkové lety
UŽITEČNÉ ODKAZY

Úřad pro civilní letectví ČR
Řízení letového provozu ČR
Ústav leteckého zdravotnictví Praha
Letiště Plasy
Aeroweb – server pro piloty

© 2007–2020 GES-AIR, s.r.o.  |   webmaster@ges.cz   |